Menu
Your Cart

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárova 2668/21, 058 01 Poprad, IČO: 45318557, zap. v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, č. 740-25251 v súvislosti s využívaním e-shopu www.liv.sk.
Spoločnosť Marián Lukačko SKYMAX je prevádzkovateľom osobných údajov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

 • adresa: Šrobárova 2668/21, 058 01 Poprad
 • e-mail: info(zavináč)liv.sk
 • tel.: 0950 552 111

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov, a to nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. marca 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ z anglického General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom: spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácií v e-shope www.obchodik.sk v rozsahu: titul, meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, platobné údaje (v prípade vrátenia peňazí za tovar, odstúpení od zmluvy alebo vybavenia reklamácie), IP adresa, v prípade fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby: obchodné meno,  fakturačná a dodacia adresa, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa, platobné údaje.


Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správnu realizáciu vašich objednávok a evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi spoločnosťou a zákazníkom. Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytnuté iným subjektom, s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správnu realizáciu objednávky - ide predovšetkým o zasielateľské služby:

 • DPD SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 46 489 592, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, vl. č. 21503/S
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v OR OS Bratislava I., vl. č. 26367/B
 • Zásielkovňa, s.r.o., Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v OR OS Bratislava I., vl. č. 105158/B
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 124, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, vl. č. 803/S

Ďalej môžu byť osobné údaje poskytnuté bankám – na účely vrátenia neoprávnených platieb; štátnym orgánom alebo iným oprávneným subjektom na základe platnej legislatívy, na účely splnenia zákonných povinností, ktoré má prevádzkovateľ (daňový úrad, prokuratúra ap.); subjektom, ktoré zabezpečujú informačné systémy prevádzkovateľa (dodávatelia hostingu, IT služieb).

Osobné údaje zákazníkov nie sú prenášané do tretích krajín a medzinárodným organizáciám.


Právny základ spracovania osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti zákazníka.
Pri registrácii zákazníka bez uskutočnenia objednávky je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vedenia zákazníckeho účtu.
Osobné údaje nespracovávame na marketingové účely.


Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie zmluvy a zaistenie nárokov z nej plynúcich a počas zákonom stanovenej lehoty na uchovávanie účtovných záznamov a daňových dokladov (v súčasnosti 10 rokov). V prípade spracovania osobných údajov na základe registrácie pri vytvorení zákazníckeho účtu budú údaje spracované do doby, keď zákazník odvolá súhlas či dá prevádzkovateľovi iným spôsobom najavo, že si už takéto spracovanie osobných údajov neželá. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe aizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neaizovaným spôsobom.


Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu www.liv.sk prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.


Práva zákazníkov

Zákazníci majú nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (Zákazník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.)
 • právo na opravu osobných údajov (Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.)
 •  právo na výmaz osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak zákazník uplatnil právo na výmaz.)
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov 
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov (Ak si zákazník myslí, že prevádzkovateľ spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať.)
 • právo na prenosnosť osobných údajov (Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.)

V prípade, že má zákazník podozrenie na neoprávnené spracovanie jeho osobných údajov, môže začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (dataprotection.gov.sk).


Osobné údaje, ktoré spracovávame aicky

Pri návšteve nášho e-shopu o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení. Na to využívame službu Google Analytics.


Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies. Ide o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.
Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením svojho prehliadača. V takom prípade však pravdepodobne nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webovej stránky.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné dňom 01. 09. 2020.